Tenester

 • Naturtypekartlegging
 • Kartlegging av biologisk mangfald
 • Konsekvensutgreiingar vedrørande biologisk mangfald for ymse utbyggingsprosjekt
 • Rådgjeving vedrørande konsekvensar for landskap ved ymse slags konsesjonsøknadar
 • Ymse skjøtselsplanar for kulturlandskap

Kven leverer vi tenester til?

 • Utbyggjarar av kraftverk, kraftliner, vegar m.m.
 • Utbyggjarar av vindmølleparkar
 • Konsulentselskap som planlegg aktivitetar som medfører naturinngrep
 • Private, stat, fylke og kommunar

Visjon

 • Vi skal også i framtida være blant dei dyktigaste leverandørane av tenester innafor vårt arbeidsområde

Verkemiddel

 • Vi ynskjer å levere alle våre tenester med særs høg fagleg kvalitet, og alle rapportar blir kvalitetssikra før levering til kunden
 • Vi leverer rapportane våre i det målføret som kunden ynskjer