Oddvar Olsen

Biolog
Underleverandør, FaunaFokus AS

Kontaktinformasjon


Epost oolse1@tussa.com


Telefon 70 07 78 21


Mobil 917 37 070

Utdanning

Rissa Folkehøyskole Friluftslivslinje 1982-1983

Erfaring

Har i flere år arbeidet med fugl, blant annet sjøfugl og rovfugl samt registrering av farlige linjer og installasjoner for hubro, både for Norsk Institutt for Naturforskning, Norsk Ornitologisk Forening, offentlige og private aktører og Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Også gjort kartlegginger av oter, elvemusling, amfibier og flaggermus. Har gjort registreringer av fugl i flere større utbyggingsplaner for vindmøller, blant annet på kysten av Møre og Romsdal (Havsul), Stadlandet og Mehuken i Sogn og Fjordane og Lillesand/Grimstad i Aust-Agder.

Har vært med på flere kartlegginger av planter og trær, blant annet dragehodelokaliteter i Oppland og hule eiker i Sogn og Fjordane.

Har gjort mange undersøkelser i elver og vassdrag (herunder også bonitering av elvebunn, og el-fisking) i forbindelse med konsekvensutredninger for småkraftverk, kraftlinjer, byggefelt og hyttefelt, vegbygging m.m.

Innleid for undersøkelser i forbindelse med fiskeoppdrett. MOM C og MOM B, strandsoneundersøkelse og sjøvassprøver og som miljøkontroller for Statnett i forbindelse med bygging av kraftlinje Ørskog/Fardal.

Har de tre siste årene deltatt i NiN – kartlegging (Natur i Norge) i Møre og Romsdal og Trøndelag som projektansatt hos Bioreg AS.

Har vært med på kartlegging av slåttemarker i forbindelse med skjøtselsplaner i Møre og Romsdal, Oslo og Akershus og for kystlynghei i Møre og Romsdal, alle engasjementene som prosjektansatt hos Bioreg AS.

Har vært med på naturtypekartlegging i Hemne, Sør-Trøndelag og i Herøy og Lurøy, Nordland, også disse som prosjektansatt hos Bioreg AS.

Har vært med på kartlegging av svartelista arter i forbindelse med veibygging ved Løten, Hedmark.

Deltar på årlige samlinger og kurs for mose-, lav- og soppinteresserte.

Driver eget foretak, FaunaFokus AS.